Aplikace White Risk Mobile

Aplikace White Risk Mobile je další v řadě pomůcek pro usnadnění zhodnocení lavinové situace v zimním horském terénu. Už v minulosti jsme na stránkách Horolezecké metodiky psali o existenci výukového multimediálního CD White Risk, a právě z něj aplikace vychází. Jak multimediální CD, tak tato aplikace pro mobilní telefony, pochází od SLF Davos ve Švýcarsku. Jejich metodika je částečně odlišná vůči jiným metodám hodnocení lavinového nebezpečí. Ale to je jen dobře, protože čím více úhlů pohledu na určitou věc máme, tím více tu věc vidíme v její skutečné podobě. Základ metody, kterou aplikace White Risk Mobile používá, není zase až tak nový. Již nějakou dobu SLF vydává leták Achtung Lawine!, který je takovým papírovým předchůdcem této aplikace. O tomto letáku zde byla nedávno informace v článku rubriky Metodické oko. Další související informace k této metodě je v článku Typické lavinové situace, který se nachází v třináctém čísle časopisu Info@hudy, o němž jsme taktéž psali nedávno. Takové jsou tedy souvislosti a geneze aplikace White Risk Mobile, a nyní se můžeme podívat, jak to vlastně funguje.

Aplikace má celkem čtyři základní části, a to lavinové zpravodajství, nástroje, základy vědomostí, zpětné hlášení. Pátou položkou v menu jsou informace o aplikaci, jejích autorech atd.

Pro získání informací z části lavinové zpravodajství potřebujeme datové připojení, ale získané údaje je možné si uložit v přístroji pro pozdější použití, takže při akci, kdy už jsme třeba mimo signál, máme k údajům stále přístup. Získat tak můžeme v různých formách hlášení o lavinové situaci, vyhlášeném stupni lavinového nebezpečí, množství napadaného sněhu, počasí.

Lavinové hlášení pro území Švýcarska

Nejpodstatnější částí aplikace White Risk jsou nástroje, a to hned ten první – analyzér. Druhým nástrojem je sklonoměr, a třetí poslední je tabulka s grafickou redukční metodou.

Menu nástrojů v aplikaci White Risk

Analyzér je i přes svůj název poměrně jednoduchou záležitostí. Jedná se o řadu formulářů, do kterých vyplňujeme zjištěné údaje, které mají především vztah k vlastnostem sněhu. Celkově se nám zde nabízejí čtyři základní druhy sněhu, a to nový sníh, navátý sníh, mokrý sníh a starý sníh. Kliknutím na každý z těchto druhů sněhu se dostaneme do dalších částí fomuláře, kde zadáme podrobnější informace.

Rozdělení podle druhu sněhu

V případě, že zvolíme například nový sníh, máme možnost zadat kolik ho napadlo za posledních 24 hodin, kolik za předchozí dva dny, při jakém větru, jaké teplotě, jaký je charakter staršího sněhu, který tvoří podklad, a jaký je charakter nové sněhu.

Formulář pro údaje o novém sněhu

Po kliknutí na zvolenou vlastnost se nabídne čísleník, s různými hodnotami, kdy klinutím na odpovídající hodnotu dojde k jejímu zadání.

Položky pro zadaní mocnosti vrstvy nového sněhu

V průběhu toho, jak zadáváme jednotlivé hodnoty, nabíhá nám dole na indikačním pruhu barevná čára, která nám udává, jak přívětivé nebo nepřívětivé údaje jsou. Barevná škála je od žluté, přes oranžovou až po vyloženě nepřívětivou červenou.

Vyplněný formulář s údaji o novém sněhu

Formuláře jednotlivých druhů sněhu jsou propojené, takže pokud ve formuláři nový sníh zadáme nějaký údaj o větru během padání nového sněhu, tento údaj se projeví i ve formuláři pro navátý sníh. To je velmi dobrá vlastnost aplikace, protože tím je dobře vidět, jak se jednotlivé veličiny mezi sebou ovlivňují a vzájemně souvisí. Zároveň nám to snižuje možnost chyby, že když něco opomineme při zadávání do jednoho formuláře, tak se to ještě vynoří v jiné podobě při zadávání do druhého formuláře.

Barevné indikátory ukazující míru nebezpečí vyplývající ze vstupních údajů

Poté co zadáme vše, co víme a jsme schopni zjistit, klikneme na konci formuláře pro zobrazení výsledku. Aplikace podle připraveného algoritmu spočítá zadané hodnoty, a podle přiřazených bodů zvolí slovní hodnocení situace.

Závěrečné vyhodnocení situace

Pro méně zkušené a zběhlé návštěvníky zimních hor je v aplikaci také příručka základů lavinové prevence. Pokud tedy začátečník znejistí, jak má při plánování túry v zasněženém terénu postupovat, může si zda v klidu přečíst základní pokyny.

Menu výukové části aplikace White Risk

Například plánovací metoda 3×3 je v příručce graficky rozkreslena. Kliknutím na „i“ v levém horním rohu obrazovky se dostaneme ke stručnému vysvětlení metody, poté se vrátíme do grafického schématu, a kliknutím na jednotlivé pole určité úrovně se nám ukáže text s otázkami k jednotlivým částem dané úrovně. Po každé úrovni následuje odkaz (v červeném poli) na nástroj analyzér, kde si můžeme nechat vyhodnotit zjištěné informace, nebo odkazy na zdroje těchto infomací (to, pokud je nemáme uložené, může vyžadovat datové připojení).

Menu pro plánovací metodu 3x3 ve výukové části aplikace White Risk

Další typickou částí pro metodu hodnocení lavinového nebezpečí z produkce SLF je porovnávání se vzory, jevy, které jsou pro lavinově nebezpečné situace typické. Aby tyto jevy mohl člověk v terénu rozpoznat, je v základní přiručce řada fotografií a videí, které je ukazují. Začátečník, který je ště neviděl sesedání sněhových desek, si zde může prohlédnout příčný řez sněhovými deskami a pustiti si zvukovou nahrávku typického „vhuum“ při sedání si desek.

Ukázka varovných příznaků lavinového nebezpeči

Z nástrojů si ještě ukážeme sklonoměr pro měření sklonu svahu, který je z výroby součástí přístroje iPhone a iPhod, a jehož funkce je integrována do aplikace White Risk.

Sklonoměr integrovaný v aplikaci White Risk Mobile

Posledním nástrojem, který je zde k dispozici, je tzv. grafická redukční metoda. Jedná se vlastně o jednoduchou tabulku, kdy v řádcích jsou údaje o sklonu svahu, a ve sloupcích je stupeň lavinového nebezpečí od prvního po čtvrtý (při pátem se ani neuvažuje o pohybu ve volném terénu). Barevné pole mezi osami grafu pak indikuje, jaká je míra nebezpečí při pohybu na určitém svahu při určitém stupni lavinového nebezpečí. Orientaci v grafu usnadní světle oranžový zaměřovací kříž, který můžeme po poli posunovat a jehož konce ukazují hodnoty na osách.

Grafická redukční metoda v aplikaci White Risk Mobile

Položka informace v menu nám zobrazí jedinou stránku, a to informace o aplikaci, odkazy na webové stránky produktu a institucí, které za ním stojí, jména autorů, jež jsou Christoph Suter a Stephan Harvey ze SLF.

O aplikaci White Risk Mobile

Aplikace White Risk Mobile je určená pro použití na zařízeních iPhone a iPod Touch od firmy Apple, a je zdarma ke stažení pomocí iTunes v AppStore. Rovněž je také k dispozici v Android Marketu pro telefony s operačním systémem Android. Na přístroji zabere cca 25 MB. Jazykové rozhraní je německé nebo francouzské. Informační zdroje, které jsou v aplikaci zabudovány, jsou zaměřené na území Švýcarska. Nicméně pokud informace získáme z jiných zdrojů, je aplikace použitelná kdekoliv v Alpách.