Jistící pomůcka Click-Up

Jistící pomůcka Click-up se řadí do skupiny poloautomatických jistících pomůcek nebo taky někdy nazývaných jistící pomůcky s asistovaným bržděním. Což znamená, že jištění, zadržení lana stále musí provést osoba (jistič) svojí rukou, jistící pomůcka mu svou blokační funkcí pouze pomáhá. V rámci této skupiny patří k druhu těch, které k blokování lana využívají karabinu, jenž je do jistící pomůcky připnuta. V případě Click-upu je to karabina HMS, kterou je přímo jistící pomůcka připevněna k sedacímu úvazu jističe. Princip jištění této jistící pomůcky je založen na tom, že lano vetknuté do jistící pomůcky obchvacuje zároveň i karabinu HMS, a v případě silného zatížení lano posune karabinu do pozice, kde karabina lano mezi sebe a plochu jistící pomůcky stiskne, a zablokuje, zastaví nebo velice výrazně zpomalí jeho posun.

Tím, že stisk lana provádí přímo karabina, kterou je jistící pomcůka připojena k úvazu, máme zde hned první markantní rozdíl, kterým se tento druh jistících pomůcek vyznačuje oproti jiným poloautomatickým jistícícm pomůckám, které pro tuto funkci využívají zabudovaného kovového výkyvného palce (vačky), a to je zmenšení objemu a hmotnosti. Click-up je malá, lehká poloautomatická jistící pomůcka. Svou konstrukcí se v zásadě velmi podobá běžnému „kyblíku“, a její ovládání je tomu také velmi podobné. To je příjemné, protože pokud pěstujete návyky při ovládání kyblíku, tak je můžete téměř v totožné podobě přenést na užívání Click-upu, a obráceně při používání Click-upu nezískáte nijak odlišné návyky, které by vám pak komplikovaly zacházení s dynamicky jistícím kyblíkem.

Click-up pochopitelně jako všechny poloautomatické jistící pomůcky je staticky jistící pomůcka, to znamená, že neposkytuje dynamický prokluz lana, který by zmenšil rázovou sílu a zatížení postupového jištění, které zachycuje pád. To Click-up společně s dalšími poloautomatickými jistícími pomůckami předurčuje na umělé stěny, kultivované skály s množstvím vrtaných skob (borháky), které mají pevné postupové jištění blízko u sebe. Používání Click-upu při lezení, kde se jistíme vklíněnci a podobnými mobilními jistícími prostředky, výrobce výslovně nedoporučuje.

Jistící pomůcka Click-up je v zásadě poměrně jednoduchou konstrukcí. Sestává se z dvou postranních kovových bočnic, které jsou od sebe předělěny plastovou výplní. Obě bočnice a plastovou výplň drží pohromadě několik masivních kovových nýtů.

Levá boční strana jistící pomůcky Click-up

V bočnicích jsou naproti sobě identické otvory, které jsou tou hlavní podstatou funkčnosti jistící pomůcky. Jsou speciáně tvarované, a tímto tvarem určují dráhu pohybu karabiny při blokování lana. V jedné určité pozici umístění v otvoru karabina HMS plní funkci pouze připojení jistící pomůcky ke úvazu, a my můžeme lano posunovat skrz jistící pomůcku sem a tam, podle potřeby prvolezce. A v druhé pozici, kam je karabina zatížením vtažena, dojde k zablokování lana.

Pravá boční stěna jistící pomůcky Click-up

Pro správnou fukčnost Clikc-upu je tím pádem potřeba mít vůči otvoru správně veliké ostatní komponenty, a to karabinu a lano. Karabina musí mít pravidelný horní oblouk, výrobce nařizuje používat pouze karabinu HMS, a to takovou, která má průměr těla ve svém horním oblouku 12 mm. Výrobce Click-upu nabízí na trhu svou karabinu HMS, konkrétně je to model Concept, ale není povinnost přímo tuto karabinu mít. Tuto svou karabinu výrobce pochopitelně doporučuje, ale v manuálu přiloženém k výrobku je garantováno, že bude fungovat i jiná karabina HMS, jen za podmínky, že bude mít průměr těla oněch 12 mm v horním oblouku. V případě použití karabiny HMS jiných rozměrů nebo nějakého atypického profilu průřezu těla karabiny může docházekt k pomalému prokluzování lana v blokační poloze nebo nechtěnému předčasnému posunu této karabiny do blokační pozice. Proto opravdu doporučujeme v případě použití nějaké své karabiny HMS si ji přeměřit, že má její tělo požadovaný průměr. Lano, které může v Click-upu být použito, musí být v průměru od 9 mm do 10,5 mm.

Piktogram označující horní hřbet jistící pomůcky Click-up, na této straně musí být lano vedoucí k prvolezci

Aby Click-up správně fungoval, musíme jej také mít správně připojený k úvazu. K tomu účelu je celá jistící pomůcka poseta piktogramym které ukazují, kam má být připojena karabina HMS, a která strana plastového hřbetu má být nahoře a která dole, odkud kam má vést lano k prvolezci, a kam k jistící ruce jističe.

Piktogram označující dolní hřbet jistící pomůcky Click-up, na této straně musí být neaktivní část lana, kterou drží jističova ruka

Ty části jistící pomůcky, které přicházejí do intenzivního kontaktu s lanem, jsou zkonstruovány z kovových částí. Horní hrana otvoru, odkud vychází lano k prvolezci, je opatřena hladkým kovovým válečkem.

Horní ohybová plocha vyztužená kovovým válečkem

Dolní hrana otvoru, odkud vychází lano k ruce jističe, je opatřena kovovým vyztužením v podobě zaoblené kolejničky s profilovaným žlábkem, aby se zde i v případě ohybu tenčího 9 mm lana vytvořilo dostačující tření.

Dolní ohybová plocha tvořená kovovou kolejničkou s profilovaným žlábkem

Jak už bylo řečeno, hlavní podstatou funkce Click-upu je přechod karabiny HMS z jedné pozice v otvoru do druhé. Musí tedy být nějaký způsob, jak karabinu v první pozici udržet, aniž by to bránilo, aby v pravou chvíli přešla do druhé pozice. A právě tuto důležitou funkci plní jediná mechanická součástka Click-upu. Jedná se o malou zdvižnou páčku, podepřenou pružnou částí. Tuhost pružnosti je nastavena taková, aby její síla dostatečně stačila na odtlačení lana během jeho podávání prvolezci, nebo při jeho dobírání. Odtlačené či zdvižené lano tak svým objemem zmenšuje světlost otvoru v Click-upu, takže karabina HMS nemůže opustit svou pozici číslo jedna, a my můžeme nerušeně manipulovat s lanem. Jakmile je ale vyvinuta větší síla (odsednutí prvolezce, jeho pád), tah lana okamžitě a s drtivou převahou překoná odpor zdvižné pružné páčky, ta se zamáčne dolů a karabina HMS putuje do blokující pozice.

Vnitřní zdvižná páčka uvnitř jistící pomůcky (zde volně samotná ve stavu zdvihu)

Čelní pohled do nitra jistící pomůcky Click-up

Vložení lana a jištění prvolezce

Lano se do Click-upu vkládá prakticky úplně stejně, jako do jakékoliv jistící pomůcky na bázi Stichtovy brzdy (tzv. „kyblíku“). Stejně tak musíme procvaknout karabinu HMS, dbát na to, aby karabina procvakla vzniklý ohyb lana.

Lano nasazené do jistící pomůcky Click-up, lano je posazené na zdviženou vnitřní páčku

Karabina HMS v poloze, kdy se provádí podávání lana prvolezci

V momentě zatížení lana silou odsednutí nebo pádu prvolezce je karabina HMS tlačena do boku, tlak se přes lano přenáší na vnitřní zdvižnou páčku, která je tím zámáčknuta, což uvolňuje prostor pro vtažení karabiny HMS do přední části jistící pomůcky, kde dojde k zablokování lana

Lano zablokované v jistící pomůcce Click-up

Nabízí se otázka, zda k zablokování lana nemůže dojít při podávání lana nahoru prvolezci při rychlém posunu lana během prvolezcova cvakání postupového jištění. Tehdy pohyb a tah lana se dost přibližuje mechanismu zatížení, jako je tomu při pádu. Je potěšitelné, že se tomu tak neděje. Pokud jistič pracuje obvyklým způsobem jako při práci s normálním kyblíkem, a podává druhou rukou neaktivní lano zespodu, síla ani rychlého, prudkého tahu lana vzhůru nestačí na překonání odporu zdvižné páčky. Lano prostě proklouzne a páčku dolů nestlačí. Jedině by problém nastal, když by jistič zapoměl jistící ruku dole a neaktivní lano pod jistící pomůckou podržel při současném průdkém vytažení lana vedoucího k prvolezci vzhůru. V praxi to ale potíže nečiní, kdo má správné návyky ze zacházení s kyblíkem, nemá zde problémy.

Nezapomeňte: Jistící ruka musí vždy držet neaktivní část lana dole pod jistící pomůckou!

Odblokování prvolezce

Po zablokování lana a zdárném zachycení pádu je pochopitelně potřeba lano odblokovat, ať už pro pokračování výstupu lezce, anebo pro jeho spuštění dolů.

Odblokování při pokračování výstupu prvolezce

Jakmile se lezec navrátí k lezení, tj. svou váhu opět zdvihne rukama a nohama, a odlehčí lano, jistič uchopí Click-up a tahem druhé ruky jej posune od sebe proti karabině HMS, čímž tato karabina opět vklouzne do první pozice, při které jí lano může být posunováno. Tah ruky přímo za tělo jistící pomůcky při tomto manévru snadno překoná působení pružinky zdvižné páčky. Tim se funkce opět vrátí do původního stavu a můžeme jistit dál. Tento manévr vyžaduje určitý cvik, je to něco nového, co u běžných kyblíků není, takže čerstvý uživatel Click-upu toto si musí natrénovat. Nejedná se však o nic složitého.


Video: Ukázka odblokování lana v Click-upu. Jedná se o manévr, který použijeme tehdy, kdy si například prvolezec v těžkém místě odsedl do lana zapnutého v postupovém jištění, a poté co si odpočnul, chce pokračovat. Click-up je v ten moment potřeba uchopit volnou rukou, tou co obvykle držíme lano nad jistící pomůckou, a odtáhnout jej od sebe tak, aby se karabina HMS, kterou je jistící pomůcka připojena k úvazu, stáhnula zpět do polohy, kde je umožněn volný posun lana.

Odblokování a následné spouštění lezce

Provádí se lehce tak, že tlakem dlaně ruky na horní hřbet Click-upu jej pootočíme do svislé polohy. Čím více se Click-up blíží této poloze, tím více se zmenšuje blokovaní lana, až se zcela uvolní a lano se začne posunovat. Samozřejmě jistič musí neaktivní část lana dole pod jistící pomůckou stále držet v ruce a regulovat rychlost spouštění.

Spouštění prvolezce dolů s jistící pomůckou Click-up. Tlakem dlaně dolů natočíme jistící pomůcku do svislé polohy, čímž se postupně odblokuje lano. Jistící rukou regulujeme rychlost prokluzu lana.

Toto řešení spouštění je velmi zdařilé, a to z jednoho důležitého důvodu. Uvolnění totiž provádíme pohybem ruky „pryč od těla“- tedy opačným směrem, než jsou naše přirozené reflexy. Je známou potíží obecně v horolezectví, že v případě náhlého stresu, leknutí, člověk instinktivně stáhne ruce k sobě. Včetně přitáhnutí k sobě čehokoliv, co zrovna drží v ruce. Tady je na místě si uvědomit zdařilost Click-upu, protože pokud lano v něm uvolňujeme odtlačováním, tak v případě, že se něčeho lekneme (např. padající kámen ze skály), tak ucuknutím rukym, jejím přitažením k tělu, včetně úplného upuštění jistící pomůcky, obnovujeme blokování lana a spouštěný lezec zůstane viset.

Poznámka: Srovnejte s vlastnostmi jiných jistících pomůcek, které pro spouštění používají páku, kterou musí jistič pro uvolnění lana během spouštění přitáhnout k sobě. Pokud jistič zpanikaří, zatáhne za páku k sobě a lezec může padat.

Režim spouštění lezce dolů je jednou z věcí, které jsou u jistící pomůcky Click-up velmi zdařile vyřešeny.

Slaňování

Slaňování s Click-upem je možné pouze po jednom prameni lana. To je u poloautomatických jistících pomůcek velmi časté omezení. Jako u ostatních to jde řešit pouze speciálním zkonstruováním slaňovacího stanoviště, kdy jeden pramen lana provlékáme okem (karabinou) připnutou na druhém prameni lana.

Slaňovací stanoviště pro slanění na jednom prameni lana. Slanění musí být provedeno na tom prameni lana, které prochází skrze karabinu (na obrázku vpravo označené zelenou šipkou), za druhý pramen lana se lano pouze stahuje dolů po ukončení slaňování (na obrázku vlevo označené modrou šipkou).

Jištění přímo z kotevního bodu jistícího stanoviště

V případě jištění prvolezce se nedoporučuje, protože postavení jističe vůči poloze jistící pomůcky nelze vždy optimálně dodržet. Click-up je zkonstruován tak, aby fungoval, když je u pasu jističe, a neaktivní část lana vede od jistící pomůcky dolů k jističově ruce, která toto neaktivní lano svírá dole pod jistící pomůckou. Větší odklon od této polohy může vest ke zhoršení jistících funkcí.

Jištění druholezce, který zespodu přilézá, přímo z kotevního bodu jistícího stanoviště není možné vůbec. Blokující funkce, tak jak je zkonstruovaná pro prvolezce, v tomto případě jištění druholezce nefunguje. Konstrukce to ze své podstaty takto neumožňuje.

Druholezce je tedy nutné jistit přes vratný jistící bod, defacto tak, jako kdyby se jednalo o „rybaření“, jen jistič bude v tomto případě nahoře u horního jistícího stanoviště.

Dobírání lana v jistící pomůcce Click-up. Tímto způsobem jistíme lezce při horním jištění přes vratný jistící bod, a to ať při jištění ze země ("rybaření), tak z horního jistícího stanoviště.

Horní jištění přes vratný jistící bod („rybaření“)

Jde provádět snadno a lehce, a navíc máme plně k dispozici blokující funkci, která nám zablokuje lano v případě, že si lezec odsedne. Karabinu HMS umístíme do druhé (blokující) pozice v Click-upu. Tedy pokud lezec odsedne, lano je zablokované a lezec visí. Vtip je v tom, že v této blokační pozici je lanu zabráněno v posunu směrem nahoru. Ale v opačném měru lano posunovat jde. Takže jakmile lezec pokračuje ve výstupu po skále nahoru, nic nám nebrání lano dobírat (posunovat jej dolů v jistící pomůcce). Prosté a jednoduché. Když pak chceme lezce spustit dolů na zem, postupujeme jako bylo uvedeno výše v textu, jak při spouštění prvolezce.

Celkové hodnocení

Jistící pomůcka Click-up je šikovné a konstrukčně zajímavé zařízení. Hodí se pro lezení na umělých stěnách a kultivovaných skalách, kde je postupové jištění realizováno vrtanými skobami (borháky), a výstupy nepřesahují výšku jedné lanové délky, a jistič se tedy nalézá na zemi. Má skvěle vyřešené odblokování blokující funkce, které zmenšuje možnost, že jistič při stresu (leknutí se něčeho) nechtěně odblokuje lano. Zacházení a manipulace je velice podobná ovládání běžného typu jistící pomůcky „kyblík“. Oproti některým jiným poloautomatickým jistícím pomůckám u Click-upu netaháte za nějakou páku, nechytáte konečky prstů ohnutý kovový lem a nemusíte při podávání lana prvolezci stiskávat nějakou vačku.. prostě to z většiny ovládáte jako kyblík. Kdo je z hor a terénů, kde potřebuje dynamické jištění s prokluzem lana, zvyklý na jištění s kyblíkem, a chce si na tréninky na umělé stěně pořídit poloautomatickou jistící pomůcku, která by co nejméně otravovala s odlišnými způsoby zacházení, pak se Click-up vyloženě nabízí.

Technické parametry: Název Click-Up, výrobce Climbing Technology, země původu Itálie, hmotnost 115 g, rozměry 8 x 7 x 2,5 cm, určeno na jednoduchá horolezecká lana dle EN 892 od 9 mm do 10,5 mm.

* * *