Jistící pomůcka Reverso 1

Reverso je všestranná jistící pomůcka od francozské firmy Petzl. Tato stať popisuje první z řady těchto jistících pomůcek, tzv. Reverso 1 (později přibylo Reverso 2, což je jen Reverso 1 s určitými modifikacemi, a poté následovalo současné výrazně odlišné Reverso 3).

S původním Reversem1 je možno s jistit jak s jednoduchým lanem, tak i dvoupramenným lanem. Je možné jistit prvolezce (dynamicky), druholezce (jak dynamicky, tak i staticky se samoblokováním lana). Samozřejmě je možno s Reversem1 i slaňovat, a dokonce i jistým způsobem “šplhat” po laně. V principu vychází Reverso1 ze Stichtovy brzdy, ten původ nelze zapřít, ale navíc má díky druhému oku pro cvakání karabiny stejnou možnost použití jako jistící destička (Gi-gi), totiž samoblokování lana při jištění druholezce. Výstižně tedy lze říci, že Reverso1 je Stichtova brzda a Gi-gi v jednom.

K funkčnosti je nutno mít jednu karabinu s pojistkou zámku (možno: HMS, oválná karabina „O“, rozměrnější karabina „D“, taky by se dala použít klettersteigová karabina „K“). Navíc pro režim jištění samoblokováním je třeba mít navíc ještě jednu karabinu, tehdy nejlépe karabinu HMS také s pojistkou zámku.

Chceme-li s Reversem1 jistit prvolezce nebo druholezce dynamicky, vkládá se lano do něj podobně jako do Stichtovy brzdy (jak jednoduché lano, tak i dvoupramenné). Na laně se ohnutím vytvoří ohyb a ten se prostrčí skrz podélný otvor. Poté se karabinou (doporučena je HMS s pojistkou zámku) procvakne jak vyčuhující lanové oko, tak i společně s ním i větší kovové oko na Reversu. Navíc jsou dvě možnosti jak Reverso1 nastavit. Jedna možnost je pro menší brzdnou sílu, druhá je pro dosažení větší brzdné síly, např. při použití lan s menším průměrem, jako jsou dvojčata, poloviční lana.

Reverso1 v režimu menšího brzdného účinku. Použití pro dynamické jištění od sebe, anebo pro slaňování.

Trochu záludné je značení pomocí piktogramů na boku Reversa1. Je tam nakreslen takový panáček a ruka svírající lano. Je tak naznačeno, kudy má do Reversa1 vstupovat neaktivní část lana, která se musí držet rukou, a kam má vycházet aktivní část lana, vedoucí k lezci. Tím, že se ale Reverso1 při některých režimech své činnosti převrací vzhůru nohama, může tento piktogram být někdy neplatný, jako je to například v situaci dole na obrázku (což je pozice pro dynamické jištění s tenčími lany, kdy chceme, aby Reverso1 poskytovalo větší brzdný účinek).

Reverso1 v režimu většího brzdného účinku. Povšimněte si, že v tomto režimu dočasně neplatí informace piktogramů.

Další možností, jak použít Reverso1, je samoblokovací statické jištění druholezce. Tímto způsobem je možno jistit jak jednoho druholezce, tak ale i dva druholezce zároveň. Například pro postup tříčlenného družstva představuje současný postup dvou druholezců výrazné ušetření času. Samoblokování je způsobeno tím, že druholezec, který lano zatíží, způsobí přitisknutí horního pramene vedeným Reversem na dolní pramen, a tím jeho přimáčknutí. Odsednutý druholezec si vlastně sám zablokuje lano. Jistič tak na štandu nemusí permanentně držet neaktivní část lana v ruce, stačí když je dobírá nahoru ve fázích, kdy druholezec postupuje vzhůru. Jistič to ocení zvláště v zimě se zkřehlými prsty u rukou.

Navíc karabina, který je procvaklá přes ohyby (oka) lan, je při zatížení, byť jen jedním pramenem, přitisknuta na vnitřní podélnou příčku Reversa, která vyčnívá výše, než boční postranice Reversa. Karabina tak má možnost se vykyvovat na stranu toho lana, které ji zatížilo. Díky tomu je případný druhý pramen lana ve volném prostoru, nijak nezatěžován. Tedy když si jeden z druholezců odsedne, může ten druhý dál volně lézt vzhůru a být dobírán. Druholezci, ač jištěni v jedné jistící pomůcce, jsou na sobě nezávislí.

Dobírání druholezců při samosvorné funkci

Pozor ale (!), pokud touto samoblokovací metodou jištěný druholezec nedokáže přelézt těžké místo a odsedne si do lana, nelze ho prostě spustit, protože svou vahou sám sebe blokuje. Určitou možností jak ho spustit je nadzvednout karabinu procvaklou v ohybu lana. To jde udělat buď rukou (značně namáhavé, až nemožné), anebo pomocí smyčky. Dělá se to takto: od karabiny cvaknuté v ohybu lana vedeme skrze další karabinu cvaknutou ve štandu, čili nad Reversem, smyčku, kterou si pak jistič připne druhým koncem k sedáku a zatíží svou vahou. Tím dojde k nadzdvižení karabiny cvaknuté v ohybu lana a blokování lana se tak vyruší. Pro svou komplikovanost je to však nepraktické. Proto je dobré touto samoblokovací metodou jistit druholezce jen v lehčích terénech, kde se ve vztahu k jeho výkonnosti nepředpokládá, že bude mít problémy s lezením.

Spuštění druholezce v samoblokovacím režimu

Případně je možno nemohoucího lezce vytáhnout, a to buď karabinovým kladkostrojem, nebo tzv. ”Straussováním” (viz.stránka Lanová záchrana, odstavec Záchrana směrem nahoru).

Rovněž je možno jistit druholezce dynamickou metodou, obdobně jako když se jistí prvolezec (viz.výše v textu), ale pak je nutné při jištění stále držet neaktivní část lana. Inu, stejně jako při jištění např. Stichtovou brzdou, Osmou, apod. Ovšem samoblokování pak bude ztraceno.

Pokud je při statickém samoblokovacím jištění druholezce třeba lano dolů k druholezci popustit, a lano je nezatíženo, stačí pouze, v tomto případě už lehce, nadzvednout rukou karabinu cvaknutou do klku (oka) lana, a lano posunout dolů.

I pro slaňování je možno Reverso1 použít v několika režimech, podle toho, jak velkého brzdného účinku chceme docílit. Zvýšení brzdného účinku buď dosáhneme otočením Reversa1 vzhůru nohama (podobně jako při jištění), anebo vložením dvou karabin do ohybu lana.

Jako všechny jistící pomůcky na principu Stichtovy brzdy platí i pro Reverso1, že při slaňování nekroutí lano, které se tak po slanění dobře stahuje dolů. Nekroucení je rovněž šetrné vůči lanu, které je méně namáháno.

Zvláštní funkcí Reversa1 je použití jako jakéhosi „kvazišplhadla“, se kterým jde šplhat po jinak nezatíženém laně, a to jak nahoru, tak i dolů. Musí se ovšem při tom člověk přitáhnout jednou rukou chycenou pouze za lano, čímž je tato metoda značně fyzicky namáhavá a nepohodlná. V horolezectví bezprostředně žádná činnost, která by přímo tuto metodu potřebovala, není, ale fantazii se meze nekladou, a může nastat situace, kdy se tato metoda může při něčem uplatnit. Nejčastěji to bude při nějaké nepředpokládané potřebě krátce někam po laně vyšplhat, když u sebe nebudeme mít k tomu lepší nástroj. Sice to předpokládá, že nebudeme mít ani smyčky vhodné na prusíkování, což si lze u horolezce jen těžko představit, ale budiž… někde na skalkách, kde máme ve výbavě jen expresky do nýtů, se to může hodit.

Video: Šplhání s Reversem. Při této metodě se opět využívá samosvorné funkce, ale Reverso je při něm obráceně postavené než při jištění. Šplh s Reversem je velmi pracný a namáhavý. Tato metoda šplhu se hodí jen na krátké výstupy.

Na co dávat pozor

Při samosvorném jištění druholezce se může vložená nepravidelně tvarovaná karabina (tvar „D“) v Reversu1 nevhodně vzpřičovat. Jednak příčně, kdy karabina „D“ je příliš úzká. Je-li ale „D“ karabina nastavena podélně, tak pak její nepravidelný tvar může způsobovat nedostatečné zmáčknutí jednoho z pramenů lan, čímž tento pramen nebude samosvorně blokován. Jako nejlepší řešení se ukazuje do Reversa1 při samosvorném jištění druholezce vkládat karabinu HMS v podélné poloze.

Reverso1 při samoblokovacím režimu - vlevo správně, vpravo nevhodné příklady postavení karabiny v Reversu