Metodika na James.sk

Na webových stránkách Slovenského horolezeckého svazu – James je zřízena nová sekce Metodika, kterou editorsky spravuje Bezpečnostně-metodická komise SHS-James. Sekce webových stránek se skládá ze dvou částí, a to Metodické materiály komise a Absolvenstké práce. Na samotných stránkách Jamesu je toto rozdělení vysvětleno takto: 1) Metodické materiály komisie tvoria výstupy práce metodicko-bezpečnostnej komisie z odborných tematických seminárov, alebo sú prácami odborníkov v príslušnej oblasti. Materiály sú zverejňované so súhlasom autorov. Majú slúžiť ako pomôcka pre metodickú prácu v kluboch a oddieloch v rámci základného výcviku, alebo ako študijné materiály pre frekventantov niektorého z kvalifikačných kurzov. 2) Absolventské práce sú záverečnými prácami absolventov kvalifikačných kurzov tematicky zamerané na problematiku príslušnej kvalifikácie. V rubrike sú so súhlasom autorov uvádzané práce, ktorých obsah je podľa názoru komisie v niektorej oblasti prínosom pre metodickú činnosť nielen v kluboch, ale i v rámci spolku, alebo pre individuálny odborný rast. Práce nemajú byť vyčerpávajúcou informáciou k danej problematike. Slúžia na orientáciu v nej a odkazujú na možnosti ďalšieho získavania informácií a vzdelávania sa.

Mezi uveřejněnými materiály najdeme články, jedno video a jeden interaktivní flashovský dokument.

Odkaz: Metodika na James.sk