Chráněná území

Jak se chovat na chráněných územích je dáno zákonem 114/92 Sb. Tam kde je horolezectví zakázáno ze zákona, může ČHS žádat MŽP o výjimku ze zákona, anebo o vyhrazení místa pro provozování horolezectví. V případě, že se jedná o výjimku, vztahuje se tato pouze na členy ČHS a UIAA. Ve výjimce mohou být ale také omezení (časová, omezení počtu lezců apod). Než někam vyrazíte, seznamte se tedy s podmínkami pro provozování horolezecké činnosti. V praxi jsou většinou tyto informace v příslušných průvodcích po oblasti.

Dále následuje stručný přehled, co se v jakém typu chráněného území smí a nesmí.

Národní park – NP – VCHÚ – ZCHÚ

Zákaz tábořit, rozdělávat oheň na celém území Národního parku.

V 1. zóně zákaz vstupu mimo zn.stezky

Zákaz vstupu může být dále rozšířen Návštěvním řádem (vyhláška).

Výslovně zakázáno horolezectví na celém území Národního parku.

Chráněná krajinná oblast – CHKO – VCHÚ – ZCHÚ

Zákaz tábořit, rozdělávat oheň na celém území CHKO.

Volný pohyb mimo zn.stezky dovolen.

Správa CHKO může dočasně některé lokality v 1.zóně úplně uzavřít, a musí to v terénu vyznačit.

Při zřízení CHKO můžou být stanoveny tzv. bližší ochranné podmínky omezující pohyb a činnost v CHKO.

Národní přírodní rezervace – NPR – MCHÚ – ZCHÚ

Zákaz vstupovat mimo zn.stezky.

Zákaz tábořit, rozdělávat oheň.

Výslovně zakázáno horolezectví.

Přírodní rezervace – PR – MCHÚ – ZCHÚ

Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.

V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.

Jinak ostatní povoleno.

Národní přírodní památka – NPP – MCHÚ – ZCHÚ

Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.

V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.

Jinak ostatní povoleno.

Přírodní památka – PP – MCHÚ – ZCHÚ

Mohou být tzv.bližší ochranné podmínky.

V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.

Jinak ostatní povoleno.

Přírodní park – PPr

Mírnější ochrana přírody.

Orgán ochrany přírody může stanovit omezení využití tohoto území, které by mohlo poškodit krajinný ráz.

Zkratky: VCHÚ – Velkoplošné chráněné území; MCHÚ – Maloplošné chráněné území; ZCHÚ – Zvláště chráněné území

Přechodně chráněné plochy

Vyhlašuje se na předem stanovenou dobu. Např. hnízdění, vědecké pozorování, apod.

V Národních parcích, Národních přírodních rezervacích, Národních přírodních památkách a v 1.zónách Chráněných krajinných oblastech může orgán ochrany přírody omezit nebo úplně zakázat vstup. Musí to vyznačit v terénu, zdůvodnit. Národní parky se vyhlašují zákonem. Chráněné krajinné oblasti vyhlašuje vláda nařízením. Národní přírodní rezervace a Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Přírodní rezervaci, Přírodní památku a Přírodní park vyhlašují vyhláškou: Krajské úřady, nebo Správa Chráněné krajinné oblasti, Správa Národního parku, dále i Magistrátní úřad hl.m.Prahy, nebo statutární město.

Ochranáři

Inspektoři České inspekce životního prostředí

V zákoně 114/92 Sb. nemá výslovně uvedenou pravomoc zjišťovat totožnost, ale má „zjišťovat případy poškozování přírody a osoby odpovědné za jejich vznik“. Má právo udělovat pokuty. Má oprávnění nařídit zastavení škodlivé činnosti.

Odvolat se proti němu lze jen u Ministerstva životního prostředí.

Stráž přírody

Skládá se ze Strážců a Zpravodajů

Jsou oprávněni zjišťovat totožnost, udělovat pokuty.

Jmenují je: Krajské úřady, Správy Národních parků a Chráněných krajinných oblastí.