Karabiny

Části karabiny, s obyčejným zámkem a pojistkou

Základní část karabiny tvoří její tělo. Součástí těla je také nos a zobák. Karabinu do okruhu uzavírá zámek (též někdy nazýváný západka), a díky tomu lano samo nevypadlo z karabiny. U většiny typů karabin se musí zámek zavírat samočinně (neplatí pro karabiny typu A a Q), otáčí se okolo 1. osy. 2. osa (někdy je odlita spolu se zámkem) slouží k tomu, aby po uzavření karabiny zapadla do zobáku. To je nutné protože tělo karabiny je pružné a při zatížení se 2.osa opře do zobáku. Pojistka slouží k tomu, aby bylo možno po uzavření karabiny zabránit jejímu samovolnému otevření. Některé typy karabin musí být pojistkou vybaveny povinně.

Je-li karabina opatřena systémem key-lock, má nos karabiny jiný tvar. Karabina s drátěnným zámkem nemá osy, neboť 1.osa je součástí zámku a 2.osa není třeba, protože nos se zahákne přímo za drát.

Obecné požadavky na karabiny: Podle typu musí karabina splňovat požadavky na nosnost, musí být opatřena závazným značením.

Značení

Na každé karabině musí být vyznačeny základní údaje: pevnost v podélném a příčném směru a pevnost s otevřeným zámkem. Podle poslední normy má být pevnost uvedená v kN, u starších typů se můžeme setkat také s jinými jednotkami:

kN, 1kN … 100kg

kg

daN, 1daN … 1kg

Číslo udávající pevnost je vlastně mez pevnosti, při které karabina praská (tedy nikoliv hodnota běžného zatížení). Hodnota má být celočíselná (v kN) zaokrouhlená dolů. U karabin typu H, K, a X by tento typ dle ČSN EN 12275 měl být označen písmenem v kroužku.

Typy karabin

Typy karabin a jejich minimální požadovaná statická pevnost. V 1. sloupci tabulky je uvedeno typové označení dle CSN EN 12275. Ve 2. sloupci je uvedeno označení používané v horolezecké literatuře, které je však někdy odlišné (pozor na záměnu typů D a B). U údajů označených hvězdičkou nejsou žádné požadavky, je-li karabina vybavena automatickou pojistkou.

TypSlangNázevPodélněOtevřenáPříčně

B –  „D“ déčko –   základní karabina – 20kN – 7kN* – 7kN

H – HMS – karabina HMS – 20kN – 6kN* – 7kN

K – „káčko“ – karabina na klettersteig – 25kN -nic – 7kN

A – bez slangu – speciální karabina do skoby – 20kN – 7kN* – nic

D – bez slangu – karabina se zajištěnou polohou lana – 20kN – 7kN* – nic

Q – „mailonka“ – karabina se šroubovacím zámkem – 25kN -nic – 10kN

X – „O“ óčko – oválná karabina – 18kN – 5kN* – 7kN

Základní karabina, typ B

Označovaná také „D“, „déčko“, „symetrické/asymetrické D“

Je jakákoliv karabina, která nesplňuje požadavky na typy H, K, D. Rozvor musí být alespoň 15mm. V oblasti A musí být místo pro vložení 2 lan o průměru 11mm, aniž by drhla o zámek.

Vhodná: Je to nejuniverzálnější karabina vhodná například jako postupové jištění. Pro sebejištění jen typ s pojistkou.

Video: Základní horolezecká karabina typu B. Působením pružiny se karabina uzavírá do okruhu. Zde v tomto případě je zámek na horním konci opatřen osičkou, a na nosu karabiny je vytvarovaný zobák, do kterého osička zapadne.

HMS karabina, typ H

Karabina obvykle hruškovitého tvaru používaná k jištění poloviční lodní smyčkou.

Vhodná: pro jištění poloviční lodní smyčkou, nouzové slanění po 2 pramenech poloviční lodní smyčky. Z důvodů symetrie a velkého rozvoru se dá použít pro konstrukci kladkových, přepravních a záchranných systémů, pro uzel Garda.

Nevhodná: Tvar není výhodný pro zapínání do pevného jištění, do užších skop apod.

Nesmí být použita: Z důvodů menší nosnosti nesmí být zaměněna s karabinou typu „K“ – klettersteig. Nepoužívat na zajištěných cestách. Nepoužívat v postupovém jištění, slabá nosnost s otevřeným zámkem.

Karabiny HMS

Karabina klettersteig, typ K

Karabina používaná pro jištění na zajištěných cestách. Karabina musí mít automatickou pojistku a rozvor alespoň 21mm. V oblasti A musí být místo pro vložení 2 lan o průměru 11mm nebo 1 ocelového lana o průměru 21mm, aniž by drhla o zámek.

Vhodná: Pro jištění na zajištěných cestách. Také pro zajištění spolulezce a pro sebejištění. Všude tam, kde potřebujeme „masivnější“ karabinu.

Nesmí být použita: Nesmí se použít pro jištění poloviční lodní smyčkou jako HMS, poloměr ohybu je totiž menší a v jednom směru hrozí zablokování poloviční lodní smyčky.

Karabiny pro klettersteig

Specielní karabina do skoby, typ A

Karabina takové speciální konstrukce která umožňuje zatížení pouze v podélném směru a nedovoluje samovolné otevření. Není to karabina v pravém slova smyslu, spíše jakási konstrukce. Třeba firma Kong tomu říká „konektor“.

Vhodná: Jako postupové jištění do skob a nýtů, jejichž oka jsou orientovány kolmo k povrchu skály, tak aby po zacvaknutí do oka byla karabina rovnoběžně s povrchem skály. Tvar nýtu musí být takový, aby byla zajištěná vhodná poloha karabiny. Skoba/nýt musí mít odpovídající rozměry.

Nevhodná: Nosit sebou jinam než na skalky.

Nesmí být použita: Na zajištění do pískovcového kruhu.

Karabina se zajištěnou polohou lana

Karabina konstruovaná tak, aby zatížení mohlo působit pouze v jediném směru, a to podélném. Rozvor musí být alespoň 15mm. V oblasti A musí být místo pro vložení 2 lan o průměru 11mm, aniž by drhla o zámek.

Vhodná: Pro postupové jištění ve spojení s expres smyčkou „expreskou“

Nevhodná: Všude tam, kde se nevyužije toho, že na jedné straně lze polohu popruhu/lana zajistit proti posunutí.

Karabina se šroubovacím zámkem, typ Q

Též nazývaná mailonka. Karabina, zavírající se zašroubováním převlečené matice. Zašroubování z plně zašroubovaného do plně otevřeného stavu musí být potřeba nejméně 4 otáček převlečené matice. Na karabině musí být ukazatel který indikuje není-li matice úplně zašroubovaná (barevnou značkou nebo viditelným závitem)

[hana-flv-player video=“/wp-content/uploads/mailon.flv“ width=“320″ height=“240″ description=“Karabina typ Q se šroubovacím zámkem (tzv. mailonka). Uzavření karabiny se provádí šroubovací maticí. Mailonka se používá především tehdy, kdy potřebujeme karabinu trvale osadit v terénu, například na jistícím stanovišti, vratném bodu nebo slaňovacím stanovišti.“ player=“4″ autoload=“true“ autoplay=“false“ loop=“false“ autorewind=“false“ /]

Vhodná: Všude tam, kde není potřeba karabinu často otevírat a zavírat. Často se používá ve fixně osazeném jistícím bodě, např. vratný jistící bod na konci výstupové cesty. Také se hodí v situaci, kde je žádoucí, aby s karabinou nemohl manipulovat kdokoliv, lze silně uráhnout zámek, případně jej zalepit lepidlem.

Šroubovací karabiny (mailonky)

Oválná karabina, typ X

Karabina musí mít obrys přibližně symetrický kolem podélné osy, vnitřní poloměr zakřivení na delším konci (naproti zámku) musí být nejméně 12mm. Rozvor musí být alespoň 15mm. V oblasti A musí být místo pro vložení 2 lan o průměru 11mm, aniž by drhla o zámek. Tuto karabinu je vhodné mít s pojistkou.

Vhodná: Pro sebejištění, pro spojení se šplhadly a pro konstrukci kladkových a záchranných systémů tam kde stačí její nosnost. Její oválný tvar je vhodný zvláště tam, kde dochází střídavě k zatěžování a odlehčování – neobsahuje ostré ohyby, málokde se zasekne v průvlaku, jde dobře otočit (např. u šplhadla).

Nesmí být použita: Pro postupové jištění prvolezce (malá nosnost ve stavu s otevřeným zámkem).

Oválná karabina - "óčko"

Zámek

Zámek slouží k tomu, aby lano nevypadlo z karabiny (uzavírá „okruh“), u většiny typů karabin se musí zavírat samočinně. Obecné požadavky na zámek karabiny.

Obecná funkce zámku: zámek v jakékoliv jiné než zavřené poloze se po uvolnění musí do této polohy vrátit, tedy zavírá se samočinně. Výjimkou je šroubovací zámek u typu Q.

Funkce zámku při zatížení karabiny: zámek musí být možno volně otevírat a zavírat při zatížení karabiny silou 800N v podélném směru.

Tuhost otevírání zámku: působíme-li silou 5N kolmo na zámek 1cm pod nosem karabiny, karabina se nesmí otevřít více než tak, aby prošla smyčka průměru 3mm.

Zámky můžeme rozdělit podle:

a) tvaru na rovný a prohnutý (usnadňuje cvakání, nepatrně zvětší rozvor karabiny)

b) provedení na klasický, jako odlitek se dvěma nebo jednou osou, a drátěný – i když vypadá nedůvěryhodně, má nesporné výhody: 1.zámek má nižší hmotnost, tedy i celá karabina; 2. větší rozvor karabiny; 3.potlačení efektu whiplash: karabina se při zachycení pádu může při nárazu o skálu krátce otevřít, a to právě v okamžiku zachycení pádu (není to výmysl: praxe už zná mnoho smrtelných úrazů, zapříčiněných whiplashem). Drátěný zámek má mnohem menší hmotnost a tedy i moment setrvačnosti a doba otevření je o mnoho kratší. Mezi nevýhody drátěného zámku patří hlavně to, že většinou jsou bez s pojistky nebo systému key-lock.

Způsobu, jakým se zámek „zahákne“ do nosu karabiny. Netýká se to jen zámku, ale samozřejmě také nosu karabiny. Možnosti jsou: 1.na horním konci zámku osička, na karabině zobák; 2.na horním konci zámku zobák, na karabině osička; 3.systém key-lock.

Zobák karabiny a osička na zámku

Zobák karabiny typu key lock

Pojistka

Pojistky můžeme rozdělit podle:

– Obsluhy na manuální: po uzavření zámku musíme sami pojistku zatáhnout; automatické: po uzavření zámku se zajistí automaticky.

– Materiálu na kovové a plastové. Jakmile byly vyvinuty trochu odolnější plasty, začaly se některé druhy automatických pojistek vyrábět plastové, nebyl totiž důvod k tomu, aby byly pojistky nějak pevné. Slouží přece k tomu, aby nedošlo k samovolnému otevření zámku. V poslední době se ale diskutuje o možnosti prolomení pojistky slaňovací osmou při jištění. Vzhledem k tomu, kolik pojistka „vydrží“ není upraveno žádnou normou a při pohledu na plastový povrch pojistky není patrno, zda je plast například jen ne povrchu, nebo je to celé plastové, doporučuji obezřetnost. Jediná výhoda použití plastu je přitom pouze nižší hmotnost.

– Druhu na šroubovací, bajonetové a twist-lock, názvy nejsou (kromě šroubové) nijak závazné, každý výrobce tomu říká jinak. Druhů a názvů automatických pojistek je nepřeberné množství.

Video: Šroubovací pojistka u karabiny typu X (ve slangu tzv. óčková). Je výhodné, aby na zámku byl barevný indikátor upozorňující na nezataženou pojistku zámku. Tím, že je karabina pravidelného oválného tvaru, je velice špatně rozpoznatelné při zběžném pohledu, zda je pojistka nahoře – dole, zatažená – nezatažená. Obecně platí, že vidíme-li barevný pruh z pod pojistky zámku, znamená to, že pojistka není zatažena.

Video: Automatická pojistka na karabině typu H (tzv. karabina HMS). Pojistka se zavírá otočením způsobeným pružinou. Aby se pojistka nezavřela v momentě, kdy je zámek karabiny odklopený, je u dolního konce zámku zarážka, která ve stavu odklopení brání otáčení pojistky. Tedy pojistka se otočením může zavřít jen když je zámek karabiny zavřený.

Pojistka pojistky

Například automatické pojistky Ball Lock od firmy Petzl: pro otevření karabiny je nutné stlačit zelené tlačítko a otočit pojistkou, po uvolnění se zámek vrátí do zavřené polohy, zajistí se pojistka i „pojistka pojistky“. Zřejmé nevýhody: nutná jemná manipulace, vlastníci ale tvrdí, že grif lze nacvičit a lehce zvládat.

Ball Lock

Dalším příkladem je DMM Belay Master. Plastová závora, která je přichycena k zádům karabiny se zaklapne do zámku se šroubovou pojistkou. To lze jen v případě, že je pojistka úplně zašroubovaná (kontrola!!). Vnitřní oblast karabiny se tak rozdělí vlastně na 2 prostory. To je další výhoda, neboť je vyloučeno zatížení v příčném směru. Zřejmé nevýhody: 1. při manipulaci nelze vyloučit samovolné otevření plastové západky, 2. jak se cvakne to, co chceme mít po zaklapnutí v té užší vnitřní části (naproti nosu karabiny)? to se musí cvaknout normálně a pak přetáhnout přes zámek se šroubovou pojistkou.

DMM Belay Master

* * *