Záchrana z ledovcové trhliny

ZÁCHRANA ZACHRÁNCEM

Při záchraně z ledovcové trhliny může zachránce, popřípadě zachránci, postupovat několika možnými metodami. Volba té správné metody je závislá na několika okolnostech, a to počtu členů lanového družstva, délce lana, které máme k dispozici, způsobem navázání členů družstva na lano a výzbrojí, kterou máme k dispozici.

Při všech metodách záchrany prováděné zachráncem je nezbytné, aby zachránce zbudoval v terénu pevný kotevní bod. Více na stránce Jištění na sněhu. Kotevní bod je potřeba udělat v bezpečné vzdálenosti od okraje ledovcové trhliny, ale v dosahu délky lana, které máme k dispozici. Obvykle je to cca 6 až 8 metrů od trhliny.

Metoda volné kladky

Standardním způsobem, jak vytáhnout lezce spadlého do trhliny, je zřízení volné kladky. Tento způsob předpokládá, že spadlý lezec je schopen si sám upnout lano k úvazu.

Vytažení z trhliny volnou kladkou

Při použití metody volné kladky se zachránce sebejistí pomocí smyčky. Je několik možností, jak tuto sebejistící a vytahovací smyčku sestrojit.

Jednou z možností je použít delší smyčku kulatého průřezu o průměru cca 7 mm, kterou v jejím středu připevníme k zatíženému prameni lana pomocí trojitého prusíku, jeden konec smyčky připojí ke svému úvazu a druhý konec pomocí dvojitého prusíku připevní k volnému prameni lana umístěného v kladce (dvojitý prusík je možné nahradit blokantem, vhodný je pro dané účely lehký blokant Tibloc).

Sestrojení vytahovací smyčky z jednoho kusu pomocné lanové smyčky

Rychlejším způsobem, jak sestrojit sebejistící a vytahovací smyčku, je mít na laně předem připravenou prusíkovací smyčku (kulatého průřezu o průměru 7 mm), připevněnou pomocí dvojitého prusíku s navázaným vůdcovským uzlem pro vytvoření druhého oka. Člen lanového družstva, který je nejblíže k okraji trhliny, se tak sebejištěn může ihned vydat k okraji trhliny zjistit situaci spadlého člena a podat mu lano tvořící volnou kladku. Pro vytahování na volné kladce se pomocí karabiny připojí k sebejistící smyčce ještě druhá prusíkovací smyčka, která se dvojitým prusíkem připojí k prameni lana tvořící volnou kladku.

Vytahovací smyčka sestrojená z předem připravené sebejistící smyčky a připojené prusíkovací smyčky

Předem připravená sebejistící smyčka připojená k úvazu

Pokud je spadlý lezec je zraněn, musí zachránce k němu sám sestoupit, zapnout jej, a pak se vrátit nahoru, a teprve poté jej vytáhnout.

Sestup ke zraněnému je možné si odpustit, pokud je díky terénním tvarům okraje ledovcové trhliny možno na lano vedoucí dolů ke zraněnému lezci založit blokant Tibloc, ovšem v tomto případě jeho hlavou dolů. Poté do karabiny od Tiblocu založíme lano volné kladky, a opakovaným klepáním s lanem setřeseme Tibloc dolů. Ve směru dolů se totiž Tibloc otočený hlavou dolů posunuje. Jakmile ale taháním za volnou kladku začneme Tibloc vytahovat, zafunguje jeho funkce blokantu, a začne tak zdvihat spadlého lezce v trhlině.

Vytažení nemohoucího z ledovcové trhliny metodou volné kladky za použití blokantu Tibloc

Metoda karabinové kladky

Další možností, jak vytáhnou z ledovcové trhliny zraněného a nemohoucího lezce, je využití karabinového kladkostroje. Pozor ale, jednak na laně pod okrajem trhliny nesmějí být brzdící uzly (bránily by posunu lana nahoru), a za druhé lano se výrazně zařezává do okraje trhliny, a vzniklé tření může být dost velké na to, že spadlého lezce nepůjde takto vůbec vytáhnout. Pokud jsou brzdící uzly jen nad okrajem trhliny, ale ještě před karabinovým kladkostrojem, tak nezbývá, než pomocnou delší smyčkou zafixovat lano pod brzdícími uzly u okraje trhliny, a na povoleném odlehčeném laně ony uzly rozvázat. Dále: výraznému zařezávání lana na okraji trhliny lze zabránit tím, že se lano na okraji trhliny podloží buď vodorovně položeným cepínem, nebo prázdným batohem. Tyto předměty se však musí na okraji trhliny něčím zafixovat, aby držely na místě, neposunovaly se, a nespadly dolů do trhliny.

Vytažení z trhliny karabinovým kladkou s použitím Tibloců

Karabinová kladka s tlumičem Jolly

Měl-li k sobě zachránce před pádem připnutý tlumič pádů Jolly, může karabinový kladkostroj na vytažení spadlého lezce vytvořit právě pomocí tlumiče pádů Jolly.

Tlumič pádů Jolly převedený do režimu blokantu při vytahování z trhliny karabinovým kladkostrojem

Délka lana

Možným problémem při vytahování nemohoucího může být nedostatečně dlouhé lano. Pokud pro metodu volné kladky nemá zachránce dostatek lana, a brzdící uzly už prošly pod okraj trhliny (tedy nelze bezprostředně na tomto prameni lana použít ani metodu karabinového kladkostroje), musí zachránce spadlého lezce vytáhnout sice metodou karabinového kladkostroje, ale na opačném konci lana – na tom, které měl smotané v batohu). Pokud je spadlý lezec nemohoucí, pak k tomuto prameni lana musí zachránce spadlého a nemohoucího zapnout sám. Tedy musí k němu slanit, zapnout jej, vyšplhat, a teprve pak začít vytahovat.

Při každém slaňování do trhliny za spadlým lezcem se musí zachránce sebejistit prusíkem! Umožní mu to uvolnit si v určitý okamžik obě ruce, např. při poskytování první pomoci, zapínání spadlého lezce do lana, apod.

SEBEZÁCHRANA

Mohou nastat situace, kdy není člen, který zůstal na povrchu, schopen poskytnout lezci spadlému do trhliny pomoc. Například proto, že neumí záchranu provést, nebo je slabý a nemá sílu k vytahování, došlo u něj ke zranění a je neschopen pohybu. Zkrátka tam nahoře na povrchu ledovce leží člověk přimáčknutý napnutým jistícím lanem a jen drží. I za to je třeba mu být vděčen, ovšem z trhliny se spadlý lezec musí dostat sám.

Pro výstup z ledovcové trhliny lze použít různé způsoby jednolanové techniky, které mohou vyžadovat různé materiálové vybavení. Zde si ukážeme jednoduchý způsob, který vyžaduje pouze dvě prusíkovací smyčky a tři karabiny. Výstup po laně z ledovcové trhliny je možno rozdělit na dvě fáze, jednak na vlastní šplhání (prusíkovaní) po laně ve svislici, a na překonání okraje ledovcové trhliny při výlezu na povrch ledovce.

Při prusíkování ve svislici použijeme dvě prusíkovací smyčky, jednu k odsedávání vedenou od sedacího úvazu (kterou má lezec připravenou na jistícím laně předem), druhou jako stoupací třmen pro nohu. Z důvodu zálohy jištění zůstáváme navázání na lano.

Sebezáchrana z ledovcové trhliny - fáze prusíkování ve svislici. klasické prusíkování se dvěmi smyčkami, jedna pro odsedávání, druhá jako stoupací třmen pro nohu.

Nevětší potíž při vlastním výstupu z ledovcové trhliny je překonání jejího horního okraje. Zvláště v případě, je-li okraj trhliny mírně převislý a lano se při zachycení pádu zařízlo do okraje trhliny. Prostým prusíkování ve svislici toto místo nepřekonáme, protože výstup po laně již není ve svislici, ale šikmo ke kotevnímu bodu (lano u okraje trhliny prostě mění svůj směr). Nohama je potřeba se odtlačit od stěny ledovce, aby lano bylo odkloněno vzhůru a postupným přitahováním se přibližovat k okraji trhliny. Dobrou metodou s minimální materiálovou výbavou je prusíkování kombinované s blokováním lana pomocí uzlu Garda.

Sebezáchrana z ledovcové trhliny - fáze překonání okraje trhliny při závěru výstupu. Výstupová metoda kombinující prusíkování a blokování lana uzlem Garda.