TOPO Czech PRO 2010

Nová verze nejpodrobnější navigační turistické mapy ČR na trh pro navigace Garmin. TOPO Czech PRO 2010 je turistická mapa, jejímž základem je Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 330.8 MB, mapa je členěna na 24 regionů. Stejně jako u předchozí verze 3.x je mapa zakreslena včetně 2 km pásu za státní hranice.

Součástí instalačního CD je i mapové prostředí MapSource (verze 6.16.2), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci. Navigace po silnicích zahrnuje data z února 2010 (zejména nové obchvaty měst a úseky dálnic).

Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

Zásadní novinkou u PRO 2010 je přidání nového mapového produktu – cyklonavigační mapy CYKLO Czech 2010. Mapa je optimalizována pro navigaci cyklistů po cyklotrasách a cestách vhodných pro kola (silnice nižší třídy, lokální komunikace ve městech, zpevněné komunikace mimo obce). Navigační síť tak není omezena na značně nespojitou vrstvu cyklotras a cyklostezek, která má sice vyšší prioritu, ale neumožní plánovat výlet v rámci celého území ČR i v místech, kde cyklotrasy téměř chybí.

Další novinky a zlepšení:

 • Silniční síť – kompletní aktualizace vrstvy na stav k únoru 2010. Navíc zpřesnění průběhu cca 30 000 úseků komunikací nižší kategorie
 • Značené turistické cesty a cyklotrasy – provedeno cca 2200 uživatelských oprav průběhu značených cest, doplnění nových a zrušení nevyznačených.
 • Vrcholy – drobné doplnění a zpřesnění u cca 30 vrcholů. Samostatnou značkou odlišena sedla (cca 60 prvků).
 • Cestní síť – Zpřesnění kategorizace hlavních cest (cca 10 000 ověřených úseků přesunuto do kategorie routovatelných cest). Doplnění o cca 30 000 úseků, převážně pěšin a chodníků.
 • Zahraniční pás 2000 m – Kompletní zpřesnění silniční a cestní sítě na úroveň cca 1:5 000. Pro přehlednost zvýraznění hlavních komunikací. Oprava průběhu zjevně nesprávných vrstevnic a jejich napojení na vnitřek ČR. Doplnění cca 150 názvů vodních toků a ploch. Oprava a doplnění turistických značených cest a cyklotras. Doplnění dalších cca 400 vrcholů (některé bez názvu jen s výškovou kótou). Zpřesnění průběhu státní hranice, doplněny úseky hranice mezi sousedními státy (PL-SK, SK-AT, AT-DE, DE-PL). Doplnění vrstvy kosodřeviny a některých suťových polí.

Doplnění cca 600 bodů zájmu, mj. hradů, zámků, zřícenin a hradišť.

 • V celé ploše mapy bylo provedeno dalších cca 1200 uživatelských oprav, zejména vodních ploch, břehovek vodních toků, lesů, křovin, bodů zájmu, apod.
 • V celé mapě nově přidány kategorie POI rozcestníky a turistická odpočívadla (momentálně cca 250 ověřených prvků), které bude každou verzí dále doplňovány. Kompletní databáze rozhleden a vyhlídek ke konci roku 2009 (cca 350 bodů).
 • Instalace mapy program obsahuje MapSource ve verzi 6.16.2 včetně české lokalizace programu.

Základní popis mapy

Mapa TOPO Czech PRO 2010 představuje unikátní produkt, který nabízí výhody navigační digitální mapy (automatický výpočet trasy, vyhledávání obektů) a tištěné mapy svým detailem a použitými mapovými symboly.

Mapa vznikla spojením turistických a navigačních dat z několika datových zdrojů. Nově je v mapě použita řada predevším polohopisných a topografických prvků ze Státního mapového díla 1:10 000. Tento produkt obsahuje zcela nové datové prvky jako jsou mohyly, kříže, boží muka, porosty a využití půdy (lesy, křoviny, kosodřevina, chmelnice, vinice, parky), kompletní síť elektrického vedení a produktovodů.

Stejně jako ve verzích 2 a 3 je mapa ve formátu GArmin NT a v mapě jsou obarveny sítě turistických značek, cyklotras, naučných stezek a tras s výlety po Tisícovkách. Barevné symboly nezobrazují všechny mapové přístroje z produkce Garminu, zjednodušeně lze řící, ze tuto funkcni a formát NT podporují přístroje od roku výroby 2006 a nověji. Jmenovitě lze uvést např. eTrex Venture Cx, eTrex Legend/Vista Cx, eTrex Legend/Vista HCx, GPSMAP 60 Cx, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 76Cx, GPSMAP 76 CSx, GPSMAP 78, přístroje řady StreetPilot c5xx, Nuvi, Zumo, Colorado, Dakota, Oregon, Edge 605/705, GPSMAP 278 a Garmin Mobile 10.

Mapa obsahuje tyto mapové prvky:

 • sídla a části sídel (20.000 bodů),
 • body zájmu ve více jak 50 kategoriích (např. bankomaty, památky, restaurace, objekty čs. opevnění, turistická známková místa, sport, zábava, železniční stanice a zastávky),
 • výškové kóty (65.000 bodů),
 • bodové objekty jako jsou komíny, sila, vodojemy, boží muka, pomník, apod.,více jak 200.000 těchto objektů,
 • síť komunikací – dálnice, silnice I.-III. třídy, zpevněné asfaltky, ulice ve městech a místní komunikace v obcích, lesní a polní cesty, pěšiny (přes 2.800 000 úseků !),
 • železnice a železniční vlečky,
 • kompletní síť elektrického napětí a produktovodů,
 • vodní toky, potoky,
 • vrstevnice s krokem 10 metrů, liniové tvary roklí, plochy skalních útvarů,
 • turistické značky,
 • cyklotrasy,
 • naučné stezky,
 • doporučené výlety po Tisícovkách (vrcholech s nadmořskou výškou nad 1000 metrů),
 • plochy sídel a u velkých měst plochy nákupních, univerzitních a dalších oblastí,
 • plochy lesů křovin, luk, liniové vegetace, osamělých stromů, zahrad a parků, chmelnice, vinice a další polochy s tematikou využití půdy,
 • plochy antropogenních objektů, jako jsou haldy, průmyslové areály, ruiny, apod.,
 • vodní plochy-vodní nádrže, jezera, rybníky a malé nepopsané vodní plochy,
 • digitální model terénu (použit pro stínování v programu MapSource).

Zdroj: GPS centrum